۱۳۸٧/٦/٢۸
و شروعی دوباره...

نقطه سر خط... و شروعی دوباره... و من پا برجام... به مانند دماوند...

چیزنوشت: کامنت دونی باز تا اطلاع ثانوی... جان بچت سر به سرم نزار که حالت رو بد میگیرم...

چیزنوشت٢: حالم خوبه و برنامه ها دارم... شما میتونی فاز برداری که پیامبر دیگری ظهور کرده...( و اکنون من شدم یک م/ف/س/د/  /ف/ی/  /ا/ل/ع/ر/ض)...

armando3380@yahoo.com