۱۳۸٦/٧/٩
رویا...

بعضی وقتا دلم میخواد عینکم رو بردارم...
بعضی وقتا دلم میخواد عینکم رو بردارم و همه جا رو تار ببینم...
بعضی وقتا دلم میخواد هیچی نبینم...
بعضی وقتا دلم میخواد...
دلم میخواد گریه کنم...
_________________
پیش خودمون بمونه... دلم بدجوری... نمیدونم از چی... چیجوری... اما پره...
_________________
آخ اگه بارون بزنه... آخ اگه بارون بزنه...