۱۳۸٦/۱٠/۱۳
نارنجی...

نه دریا دیدم از این سفر... نه ماهیگیری... همش از این سوراخ تو اون سوراخ بود و خر حمالی...
سفر، 3 روز بیشتر طول نکشید... اگه نیستم... اگه غیبم زده... دلیلش اینه... من و بد شانسی خوردیم به پست هم... یکی من بزن یکی اون بزن... پاور سیستم خونه که بسوزه و اینترنت شرکت که قطع بشه... واسه وصل شدن به این سگ مسب مجازی... فقط یه راه هست... پاور شرکت رو بیاری خونه...
ببین... میام... گیریم که الان نه... ولی بعدن حتمن میام... وقتی اومدم... یه چیز میگم تا بناگوشت سرخ شه... آبی شه... نارنجی شه... راستی رنگت چیه؟؟؟ رنگ من نارنجیه... نارنجی و خاکستری...
میخوام نقشت رو بکشم... رنگ و بهم بده... باقیش با من... من که حواس ندارم... گفتی رنگت چیه؟؟؟