مرفه بی درد...

مرفه بی درد بودن هم حالی میده ها...
امروز کل نمایشگاه رو گشتیدیم.... خوار مادر پاهایمان صلوات شد، بگزریم....
اونجای قضیه سوز داشت... که به قول آنادی کی ونم صلوات داده میشد... وقتی میدیدم آقایان با ماشین های آنچنانی میان دم در سالن پیاده میشن و میرن تو.... باید زد خوار مادر این آقایان را ترکاند با این ماشین های آنچنانی...

/ 0 نظر / 7 بازدید