نمیدونم...

رگمو تیغ بکشم...

خودم رو پرت کنم...

به مغزم تیر بزنم...

گردنم رو از طناب آویزون کنم...

نمیدونم...

نمیدونم...

نمیدونم...

مغزم به فاک رفته...

تمرکز ندارم...

ریدم به زندگیم...

/ 0 نظر / 7 بازدید