جیغ

فقط یه عالمه جیـــــغ

/ 8 نظر / 32 بازدید
کنتراست

تورو خدا جیغ نزن تحمل جیغ کسی رو ندارم

سیگار پشت سیگار

وقتی اون بالش کوفتیو میچپونی تو دهنتو شروع میکنی با تمام وجودت جیغ میزنی جیغ میزنی جیغ میزنیو وقتی به هوش میای که مردی مرد مردی مردی جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ

cc

و یه عالم زخم

شالیزه

جییییییییییییییییغ و یه عالمه زخم و یه عالمه تنهایی و یه عالمه سیگار بهمن و جیییییییییییییییییییییییییغ و جییییییییییییییییغ و جییییییغ

sajad

به یاد بهروز وثوق تو فیلم رضا موتوری یادش به خیر روزگار