نوش...

با خودکار بیک گلوت رو پاره میکنم...
از اون خونت مینوشم...
صدات رو موقع به دندون کشیدن ماهیچهات به دقت گوش میکنم... ضجه بزن...
ضجه بزن آدم فروش...

بعدن نوشت... برادر من ضجه با ضاد دیگه... سوتی دادی مرد باش... بگو سوتی دادم... برادرا خواهرا سوتی دادم... خوبه؟؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید