برگشتم...

و نیز دلتنگ ترین حضور را بی حضورت به پایکوبی می نشینیم...
-----------------------------------------------------------------------
زیرنویس: هیچوقت مینی مالیست خوبی نمیشم، چون با یه همچین جمله ای دلم خالی نمیشه...
زیرنویس2: بازهم هستم... باز هم خراب...
زیرنویس3: وقتی دنیا باهات سر ناسازگاری بزاری... رم به رم دیویست سیصد تومن ضرر میدی...
آخرش هم مجبوری دلت رو خوش کنی که عیب نداره، عوضش تجربه کسب کردی...
زیرنویس4: اول و آخر هر چی تجربه رو سگ بشاشه...

/ 0 نظر / 7 بازدید