سکوت...

همیشه وقتی همه خوابن... این دل راحت تر حرف میزنه...
دو تا کف دستم رو میزارم رو چشمام...
سرم رو از پنجره میکنم بیرون...
یه عالمه هوا رو غورت میدم...
نگه میدارم... سکوت... سکوت... سکوت...
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...
هــــــــــوف... نه خیر...
هنوز زندگی ادامه داره...
پینوشت: نگو که آهای عملی... فقط میتونی 10 ثانیه نفست رو نگه داری؟؟؟ که حاظرم تو این قضیه پوزت رو بزنم...
شاد زی...

/ 1 نظر / 9 بازدید
شاسوسا

قورت...حاضر...!!! رعشه کی به اندامت افتاد؟کی شکستی؟کحای این تاریخ بر باد رفتی؟